Vervoerswijzer Best
NS-Kortingsabonnementen

♦ NS-Kortingsabonnementen

Inl.: tel. 0900-2021163 (€ 0,10/min.);
www.ns.nl/reizigers/producten/abonnementen


> Het Voordeelurenabonnement is niet meer verkrijgbaar. Maar als u al zo'n abonnement hebt, kunt u het wel gewoon verleng­en. Een Voor­deelurenabonnement geeft 40% korting als u reist op maandag t/m vrijdag vanaf 9.00 uur of tijdens het weekend de hele dag. Ook in juli en augustus en op feestdagen geldt het voor de hele dag. Het abonne­ment kost € 60 per jaar. Met dit abon­nement profiteert u ook van de Samen­reis­kor­ting en de Keuzedagen voor 65-plus­sers (lees verderop)

In 2012 heeft de NS naast het jaar- en maandabonnement nog diverse nieu­we voor­deelabonnementen ingevoerd. Som­mige zijn jaar­abonne­men­ten, andere kun­nen per maand worden afgesloten.
Hier volgt een overzicht van alle kor­tings­abonnementen:

> Het Dalvoordeelabonnement is een jaarabonnement dat 40% kor­ting per reis geeft maar alleen als u buiten de ochtend- en avondspits reist, dus 9.00 - 16.00 uur en na 18.30 uur, maar in het weekend en op feestdagen de hele dag. Het kost € 50 per jaar. 

> Het Altijdvoordeelabonnement heeft dezelfde voordelen als het Dal­voordeel­abon­nement met als ver­schil dat u ook tijdens de spitsuren kor­ting krijgt: 20%. Boven­dien kunt u dit abonnement per maand aanschaffen, bijv. in de vakantiemaan­den. Het kost € 20 per maand.

> Het Dalvrijabonnement is een jaarabonnement waarmee u gratis kunt reizen in de dal­uren (9.00-16.00 en18.30-6.30) en weekends voor een vast bedrag van € 99 / maand, maar € 42 voor 65-plussers.

> Het Altijdvrijabonnement is een maandabonnement waarmee u die maand de hele dag gratis kunt reizen voor een vast bedrag van € 382.

> Het Weekendvrijabonnement is een abonnement waarmee u gratis kunt reizen in de weekends, maar ook nog 40% korting krijgt in de dal­uren (9.00 - 16.00 en na 18.30). Het kost € 40 per maand (tot 1/5/2014 slechts € 29 als actie), maar voor 65-plussers € 20 en voor het 2e Weekendvrijabonnement voor een gezinslid ook € 20. 

> Het Kidsvrijabonnement is voor kinderen van 4 t/m 11 jaar; zij krijgen dit abonnement op hun eigen OV-chipkaart Ze kunnen dan gratis met hun ouders meereizen. Het Kidsvrij-abon­nement kost € 15 per jaar maar is gratis als Bij-abonnement als u een Voordeelabon­nement voor uzelf aanschaft. 

♦ Keuze van het juiste abonnement

Om een juiste abonnementskeuze te maken kunt u de tabel op de volgende pagina gebrui­ken of de NS abon­ne­menten­wijzer (te vinden op website www.ns.nl/abonnementenwijzer), waar­in u in een aantal stap­pen een advies krijgt van wat het beste past bij uw reisbehoefte.


Duur van het abonnement

Kosten

2e klas*)


Korting


Samen

reis
korting.

60 +

keuze
dagen

Kids

gratis
mee

Daluren

Spitsuren

Weekend

Altijdvoordeel

maandabonn.

€ 20 / mnd.
(of € 240/jr.)

40%

20%

40%

ja

ja

ja

Altijd vrij

maandabonn.

€ 382 / mnd.
(€ 3708/jr.)

100%

100%

100%

ja

---

ja

Dalvoordeel

jaarabonn.

€ 50 / jaar

40%

geen

40%

ja

ja

ja

Dalvrij

jaarabonn.

€ 1188 /jaar
(65+: € 504)

100%

geen

100%

ja

ja

ja

Weekendvrij

jaarabonn.

€ 480/jaar
(65+: €240)

40%

geen

100%

ja

---

ja

Kidsvrij

jaarabonn.

€ 15 / jaar

100%

100%

100%

---

---

----


♦ NS-abonnement bestellen en laden op ov-chipkaart 

Al deze abonnementen (behalve het Voordeelurenabonnement) zijn geen kaartjes maar worden geladen op uw ov-chip­kaart.
U kunt een nieuw a­bon­nement verkrijgen op de volgende 3 manieren:
1. Bel de NS-klantenservice (tel. 0900-2021163)
2. Ga naar de NS-balie 
3. Bestel online via www.ns.nl/webshop/nieuwproduct als volgt:
- kies het ge­wenste abonnement, geef aan voor welke klas
- typ uw OV-chipkaartnummer in en uw personalia
- betaal via iDEAL.

Hierna moet u het gekochte abonnement nog laden op uw OV-chipkaart, zoals in het hoofdstuk over de OV-chipkaart is beschreven.

Voor alle bovengenoemde kortingsabonnementen geldt ook nog:
- de Leeftijdskorting,
- als 60-plusser kunt u gebruik maken van 7 Keuzeda­gen (lees verderop),
- de Samenreiskorting: max.3 personen mogen met u mee met 40% korting,
- max. 3 kinderen mogen gratis mee als ze een Kidsvrij-abonnement hebben aangeschaft.


♦ Leeftijdskorting

Leeftijdskorting wordt altijd gerekend als u met een persoonlijke OV-chipkaart reist met de trein, metro, bus of tram. Hij wordt automatisch bepaald bij het inchecken aan de hand van de geboortedatum op uw OV-chipkaart.
- 0 t/m 3 jaar: reizen gratis,
- 4 t/m 11 jaar: 34% korting in bus, tram en metro, 40% in de trein,
- 65 plussers: 34% korting in bus, tram en metro, 40% in de trein ech­ter alleen bij Voordeeluren-, Dalvoordeel- of Altijdvoordeelabonnement.

 

♦ Samenreis-korting en Samenuit-korting
Inl.: www.ns.nl/reizigers/blind/_unsorted/2012/samenreiskorting.html

Hebt u een NS-voordeelabonne­ment, een Dal­urenabonnement of Al­tijd­vrij-abonnement, dan geldt voor u automatisch ook de zgn. Sa­men­reis­korting. Dat houdt in dat maximaal 3 mede­rei­zigers met u in dezelfde klas mogen mee­rei­zen met 40% kor­ting. Voor­waarde is dat u samen hetzelfde traject reist.
De medereizigers moeten voor de reis óf een papie­ren kaartje kopen met 40% korting (zo­lang dat nog kan) óf op een NS-kaartautomaat het product "Samenreis­kor­ting" op hun OV-chipkaart zetten. Dit product is voor eenmalig ge­bruik (enkele reis): het verloopt weer bij het uitchecken.

Als geen van de samenreizende personen in het bezit is van enig kor­tings­abonnement, dan kan men nog gebruik maken van de SamenUit-korting. Eén persoon reist dan tegen vol tarief en maximaal 3 reisgeno­ten reizen met 40% korting mee. Kaartjes voor deze SamenUit-korting zijn alleen verkrijgbaar op de website www.ns.nl als e-ticket.

♦ Bijabonnementen voor gezinsleden
Inl.: www.ns.nl/reizigers/producten/abonnementen

Heeft u een NS-abonnement, dan kunnen uw gezinsleden genieten van extra voordeel, namelijk door een gratis of voordeliger tweede abonne­ment af te sluiten, een 'bijabonnement' genoemd. Dat kan voor uw part­ner of kind ouder dan 12 jaar woonachtig op hetzelfde adres (Voor (klein)kin­deren van 4 t/m 11 jaar geldt een gratis Kids Vrij abonnement - die hoe­ven niet op hetzelfde adres te wonen).

Bij het afsluiten van uw eigen NS-abonnement krijgt u de vraag voorge­legd of u ook een 'bijabonnement' wilt bestellen. Dat kan zijn:
- bij een Weekendvrijabonnement: een extra weekendvrijabonnement voor slechts € 20 (i.p.v. € 40) en een gratis Kidsvrijabonnement,
- bij een Dalvrijabonnement: een extra Dalvrijabonnement voor slechts € 42 (i.p.v. € 99) en een gratis Kidsvrijabonnement, 
- bij een Altijdvrijabonnement: hierbij kunt u voor maximaal 4 gezinsle­den kiezen uit een Dalvrij-, Weekendvrij- en Kidsvrij-abonnement voor resp. € 42 (i.p.v. € 99), € 20 (i.p.v. € 40) en gratis (i.p.v. € 15),
- bij een Dal- of Altijdvoordeelabonnement: gratis Kidsvrijabonnement.